Jakou péči poskytujeme

Vážení rodiče, narození dítěte patří k nejdůležitějším a nejkrásnějším životním okamžikům. Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete tuto událost prožít na Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, které poskytuje komplexní péči o děti narozené v Olomouckém kraji.

Pokud si naše pracoviště zvolíte, nebo o něm alespoň uvažujete – přijměte prosím několik důležitých informací o poskytované péči:

Předporodní kurz – v součinnosti s Porodnicko-gynekologickou klinikou pořádáme předporodní kurzy, které Vás seznámí mimo jiné také s provozem našeho pracoviště, průběhem porodu a poporodní péče. Naše lektorky Vám podají praktické informace a zodpoví veškeré dotazy.

Péče během a bezprostředně po porodu – u každého porodu je přítomna sestra Novorozeneckého oddělení, která bude doprovázet Vás a Vaše dítě v prvních okamžicích. Veškerý náš personál si je dobře vědom důležitosti prvních okamžiků pro rodiče i novorozené dítě a do přirozeného průběhu poporodní adaptace zasahuje jen je-li to nutné z důvodu bezpečí maminky či dítěte. V případě nekomplikovaného porodu je dítě porodní asistentkou pokládáno na tělo maminky, pupečník je přerušen až v přirozeném odstupu. Pokud si rodiče nepřejí tzv. bonding (viz dále), je poté provedeno základní ošetření dítěte – ošetření pupečního pahýlu, vážení, aplikace vitaminu K (prevence závažného novorozeneckého krvácení). Novorozenec je přitom samozřejmě označen jedinečným číslem, tak aby nedošlo k jeho záměně. Poté je dítě ponecháno v péči rodičů. Abychom dítě po porodu co nejméně rušili a obtěžovali, podáváme vitamín K do úst dítěte a nikoliv injekčně a měření délky ponecháváme až na dobu při propuštění domů.

V případě vzniku komplikací – při porodu nebo zdravotních obtíží – každá sestra Novorozeneckého oddělení je pravidelně školena v aktuálních resuscitačních postupech, do několika okamžiků se může dostavit službu konající lékař Novorozeneckého oddělení – který má specializované vzdělání v oblasti péče o novorozené děti a je tak schopný vzhledem k vybavení pracoviště moderním a špičkovým přístrojovým vybavením zvládnout i velmi složité stavy a komplikace.

Bonding – základem našeho přístupu k péči o novorozence a rodiče je vždy snaha o respektování přání rodičů při zajištění bezpečnosti dítěte. Bonding je proto u nás nabízen jako vítaná možnost – ale vždy na přání rodičů. Cílem tohoto postupu je nerušený kontakt maminky (otce) a dítěte po porodu – dítě je ihned po porodu položeno na hrudník maminky (otce), kůží na kůži a takto ponecháno obvykle 2 hodiny – tedy do doby, než jsou matka i dítě přesunuty na pokoj poporodního oddělení. Všechna běžná vyšetření a ošetření jsou buď odložena na další dobu, případně provedena u dítěte ležícího na mamince. Pro zajištění bezpečnosti a nerušeného klidu je dítě při bondingu monitorováno pomocí moderního přístroje hodnotícího sycení krve dítěte kyslíkem. Čidlo je umístěno na ručku dítěte a nijak jej neomezuje v pohybu a neruší kontakt dítěte s rodiči.

Koupání – odkládáme na dobu za dvě hodiny nebo později po porodu dítěte, nebo po individuální domluvě, přítomnost rodičů je za běžných podmínek samozřejmostí.

Rooming in – dítě je na našem oddělení po celou dobu pobytu na pokoji s maminkou (pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte nebo matky), základem je tedy nepřerušený kontakt. Všechna nezbytná klinická nebo laboratorní vyšetření (například v rámci tzv. novorozeneckého screeningu) se snažíme provádět v přítomnosti rodičů.

Kojení – je jednoznačně nejpřirozenějším a zdraví nejprospěšnějším způsobem výživy pro každého novorozence. Kojení má navíc spoustu dalších výhod, které daleko přesahují jeho nutriční význam. Novorozenecké oddělení FN Olomouc se léta pyšní titulem Baby Friendly Hospital, která je udělována po náročných testech jen pracovištím s výborně zvládnutým programem podpory kojení. Všichni lékaři a sestry našeho oddělení jsou pravidelně vzděláváni v této důležité oblasti, navíc jsou součástí našeho týmu specializované laktační poradkyně – které dle aktuálních potřeba nabízí své neocenitelné služby během celé hospitalizace.

Screeningová vyšetření – na Novorozeneckém oddělení FN Olomouc provádíme všechna doporučovaná vyšetření, která slouží k časnému záchytu závažných onemocnění, jejichž pozdní diagnostika by mohla ohrozit život nebo zdraví dítěte – jedná se o tzv. novorozenecký screening. Nad rámec těchto „povinných“ vyšetření nabízíme provedení dalších mimořádných vyšetření – záchyt některých vážných srdečních vad pomocí stanovení sycení krve kyslíkem a ultrazvukové vyšetření ledvin. Tato vyšetření jsou sice nad rámec povinných vyšetření, ale provádíme je bezplatně. U všech těchto vyšetření mohou být přítomni rodiče dítěte.

Specializovaná péče – součástí Novorozeneckého oddělení FN Olomouc jsou i klinická pracoviště zajišťující specializovanou péči o novorozence se závažnými zdravotními problémy. Pokud se tyto vyskytnou, není nutno dítě převážet na jiná pracoviště.

Kurz resuscitace pro rodiče – v pravidelných intervalech pořádáme kurzy pro rodiče v resuscitaci o malé děti – tyto kurzy jsou velmi oblíbené a jsou nabízeny bezplatně.

Novorozenecká ambulance – součástí našeho pracoviště je i ambulantní část, která nabízí po domluvě dětem další specializovanou péči – laktační poradenství, poradny pro rizikové novorozence atd.

Horká linka – na telefonním čísle 588 444 118 poskytujeme po 24 hodin základní informace týkající se kojení.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.